Menu

ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มเจริญสินเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยผู้บริหารและพนักงานยึดหลักปรัชญาการทำงานคือ ซื่อสัตย์ อดทน อ่อนน้อมถ่อมตนและสามัคคี รวมถึงการนำธรรมาภิบาลมาปฏิบัติใช้ในองค์กร เพื่อให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจกลุ่มเจริญสินมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ให้สอดรับกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงผันผวนอย่างรวดเร็ว ด้วยการปรับตัวโดยเปิดรับนวัตกรรมเทคโนโลยีทั้งด้านการบริหาร การผลิต และการลงทุน ให้ก้าวทันกับกระแสดิจิทัล เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สำนักงานใหญ่ : 318/10-22 อาคารเจริญสิน ซอยสุขุมวิท 22
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

Call center :  +66 2259 0320
Fax : +66 2259 7504

เปิดเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ : 08.30 ถึง 17.00 น. 
ปิดเวลาทำการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Copyright 2019 © Charoensin