Menu

สาส์นจากประธานกรรมการ

รัตนชัย วงษ์เจริญสิน

” ตลอดระยะเวลากว่า 80 ปี ที่ดำเนินธุรกิจของกลุ่มเจริญสินยึดถือปรัชญาการทำงาน รวมถึงการใช้หลักธรรมาภิบาล กำกับดูแล องค์กรอย่างรอบคอบ และโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อภาคธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

นอกจากวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจแล้ว กลุ่มเจริญสินมีปณิธานแน่วแน่ในการสนับสนุนด้านการศึกษา สร้างอาชีพ รายได้ ยกระดับ ความเป็นอยู่และสภาพสังคมไทยให้เติบโต เคียงคู่ไปกับการพัฒนาประเทศด้วยความร่วมมืออย่างเต็มกำลังความสามารถของผู้บริหาร และพนักงานภายในองค์กรที่ทุ่มเทความรู้ แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความสามัคคี ขับเคลื่อนให้กลุ่มเจริญสิน เติบโตไปอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง 

ปัจจุบัน การแข่งขันในภาคธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น จำเป็นที่ทุกองค์กรต้องพัฒนา ปรับเปลี่ยน เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ให้บรรลุสู่เป้าหมายตามที่ตั้งเจตนารมณ์ไว้ต่อไป “

สาส์นจากประธานกรรมการ

รัตนชัย วงษ์เจริญสิน

” ตลอดระยะเวลากว่า 80 ปี ที่ดำเนินธุรกิจของกลุ่มเจริญสินยึดถือปรัชญาการทำงาน รวมถึงการใช้หลักธรรมาภิบาล กำกับดูแล องค์กรอย่างรอบคอบ และโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อภาคธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน นอกจากวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจแล้ว กลุ่มเจริญสินมีปณิธานแน่วแน่ในการสนับสนุนด้านการศึกษา สร้างอาชีพ รายได้ ยกระดับ ความเป็นอยู่และสภาพสังคมไทยให้เติบโต เคียงคู่ไปกับการพัฒนาประเทศด้วยความร่วมมืออย่างเต็มกำลังความสามารถของผู้บริหาร และพนักงานภายในองค์กรที่ทุ่มเทความรู้ แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความสามัคคี ขับเคลื่อนให้กลุ่มเจริญสิน เติบโตไปอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง ปัจจุบัน การแข่งขันในภาคธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น จำเป็นที่ทุกองค์กรต้องพัฒนา ปรับเปลี่ยน เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อก้าว ข้ามอุปสรรคต่างๆ ให้บรรลุสู่เป้าหมายตามที่ตั้งเจตนารมณ์ไว้ต่อไป “

สำนักงานใหญ่ : 318/10-22 อาคารเจริญสิน ซอยสุขุมวิท 22
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

Call center :  +66 2259 0320
Fax : +66 2259 7504

เปิดเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ : 08.30 ถึง 17.00 น. 
ปิดเวลาทำการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Copyright 2019 © Charoensin